Influenza virus A, B Real-time PCR (*) (PCR cúm A /H1N1)

Influenza virus A, B Real-time PCR (*) (PCR cúm A /H1N1)

1. Tổng quan về Influenza virus A, B Real-time PCR (*) (PCR cúm A /H1N1) Tên khoa học: Influenza virus A, B Real-time PCR (*) (PCR cúm A /H1N1) Mô tả sơ bộ kỹ thuật:  Virus cúm Influenza là virus cúm mùa lưu hành trong năm. Bệnh có thể phát hiện bằng test nhanh. Tuy …